Pierwszym krokiem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest wypełnienie wniosku CEIDG-1.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub w formie papierowej na formularzu, który można otrzymać w urzędzie gminy lub wydrukować ze strony CEIDG.

Składając wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu. Jeśli nie posiadamy podpisu elektronicznego to również możemy wypełnić wniosek przez internet, ale konieczne będzie udanie się do Urzędu celem złożenia podpisu.

Ja tak właśnie zrobiłem. W urzędzie urzędnik odszukał wniosek, wydrukował, sprawdził jeszcze czy wszystko się zgadza i przedłożył do podpisania. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Rubryka 01. Rodzaj wniosku

Tutaj zaznaczamy wpis do ewidencji

Jak jednak widzisz wniosek CEIDG-1 składa się nie tylko, gdy rejestrujesz działalność, ale także, gdy w Twojej działalności nastąpią zmiany.

W razie potrzeby można zaznaczyć jednocześnie: 1 i 3 (wpis i zawieszenie), 2 i 3 (zmiana i zawieszenie), 2 i 4 (zmiana i wznowienie), 2 i 5 (zmiana i wykreślenie), 4 i 5 (wznowienie i wykreślenie).

Rubrykę 02 – Miejsce i data złożenia wniosku wypełnia pracownik urzędu gminy, w którym wniosek jest składany.

Rubryka 03. Dane wnioskodawcy

Tutaj podajemy kolejno:

 1. swoją płeć
 2. rodzaj dokumentu tożsamości, jego serię i numer dokumentu.
 3. numer PESEL, jeśli nie posiadasz tego numeru zaznacz kratkę.
 4. numer NIP, jeśli nie posiadasz tego numeru zaznacz kratkę.
 5. numer REGON, jeśli nie posiadasz tego numeru zaznacz kratkę.

6-13. Należy podać: nazwisko, imię, nazwisko rodowe, drugie imię, imię ojca, imię matki, miejsce i datę urodzenia.

 1. obywatelstwo.
 2. Tutaj należy poinformować o ewentualnych zakazach w prowadzeniu działalności gospodarczej. Złożenie oświadczenia potwierdzającego „tak, składam oświadczenie”, jest warunkiem uznania poprawności wniosku. Jeśli wybierzesz „nie składam oświadczenia” wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Rubryki 03.1 i 03.2

Wypełniają obywatele państw niebędących członkiem Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rubryka 04. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Podajemy dane adresowe związane z miejscem zamieszkania.

Mieszkańcy Warszawy podają nazwę dzielnicy, a mieszkańcy Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia – nazwę delegatury miasta (dawnej dzielnicy).

Rubryka 05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy

Podajemy dane adresowe związane z miejscem zameldowania. Podanie adresu jest obowiązkowe jednak nie musimy wypełniać tej rubryki, jeśli adres zameldowania jest taki sam jak adres zamieszkania.

Rubryka 06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

Podajemy nazwę firmy. Ponieważ nazwą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko w nazwie musi się znaleźć Twoje imię i nazwisko, co nie wyklucza dodania do nazwy innych określeń.

06.1. Przewidywana liczba pracujących – Pracujący to osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin).

Zakładasz jednoosobową firmę i pewnie sam będziesz w niej pracował a więc liczba zatrudnionych to 1.

06.2. Przewidywana liczba zatrudnionych – Do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

06.3. Przeważający rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007 oraz pozostałe rodzaje działalności gospodarczej wg PKD 2007

Należy podać główny rodzaj działalności wg kodów PKD, w przypadku wypełniania wniosku przez internet, system udziela podpowiedzi. Po kliknięciu „Wybierz” pojawi się drzewo kodów. W moim przypadku głównym rodzajem działalności jest „Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży i internet”

W pozostałych rodzajach działalności można podać więcej niż jeden i najlepiej tak zrobić, gdyż jeśli będziesz chciał później dopisać jakiś rodzaj to już będzie kosztowało, ja na przykład podałem prawie wszystko, co związane jest z handlem a także kilka innych rodzajów działalności, które mogą mi się kiedyś przydać. Link do strony z tabelą kodów PKD znajdziesz na końcu artykułu.

Gdy w tym polu zabraknie miejsca, należy zaznaczyć kwadrat kontynuacji oraz wypełnić część CEIDG-RD.

001

 1. Nazwa skrócona Tu należy podać nazwę skróconą (max. 31 znaków). W przypadku braku nazwy skróconej należy podać imię i nazwisko.
 1. Data rozpoczęcia działalności – Podajemy datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Nie może być ona wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku, można jednak określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 1. Dane do kontaktu – Tutaj należy podać dane kontaktowe. Nie jest to obowiązkowe. W przypadku ich podania adres poczty elektronicznej oraz adres strony internetowej zostaną umieszczone na stronie CEIDG i będą powszechnie

dostępne. Jeżeli nie posiadamy lub nie chcemy podać adresu poczty elektronicznej i adresu strony internetowej wpisujemy  „–”.

 1. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej – Podajemy adres głównego miejsca wykonywania działalności. Jeśli adres jest taki sam jak miejsce zamieszkania możemy tę rubrykę pozostawić pustą.

Rubryka 10.2. Adres do doręczeń  (tylko na terenie Polski) – Adres korespondencyjny. Jeśli to miejsce pozostawimy puste adresem korespondencyjnym będzie adres podany w polu 10.1 lub jeśli pole 10.1 także jest puste adresem korespondencyjnym będzie adres z rubryki 04, czyli adres zamieszkania.

Rubryka 11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – Tu podajemy wszystkie miejsca wykonywania, np. punkty sprzedaży, odbioru osobistego, wykonywania usług, itp. Jeżeli tych miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe zgłaszamy za pomocą załącznika CEIDG-MW. Jeśli zabraknie miejsca

musimy posłużyć się częścią CEIDG-RD.

Rubryka 12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS – Podajemy datę powstania obowiązku płacenia składek ZUS- będzie to data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Rubryka 13. Dane na potrzeby KRUS – Tę rubrykę wypełniają rolnicy zakładający działalność gospodarczą i którzy chcą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników lub już podlegają takiemu ubezpieczeniu.

Rubryka 14. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej – Tę rubrykę wypełniamy w przypadku składania wniosku o zawieszenie działalności.

Rubryka 15. Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej – Tę rubrykę wypełniamy w przypadku składania wniosku o wznowienie działalności.

Rubryka 16. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej – Tę rubrykę wypełniamy w przypadku składania wniosku o zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej, czyli gdy zamykamy firmę i kończymy działalność.

Rubryka 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych – Tu podajemy informację o naczelnikach urzędów skarbowych, np.: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej.

W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego wynikającej ze zmiany miejsca zamieszkania należy podać w punkcie 2 poprzedni urząd skarbowy.

Jeśli Urząd Skarbowy do celów podatku dochodowego jest inny niż w pozycji 17.1, wtedy wypełniamy również pozycję 17.2.

Rubryka 18. Wybór formy opodatkowania – Musisz wybrać formę opodatkowania.

Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może wybrać formę opodatkowania stosowaną do dochodów lub przychodów osiągniętych z tytułu działalności gospodarczej.

Masz do wyboru:

 1. zasady ogólne – według skali podatkowej,
 2. podatek liniowy,
 3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 4. kartę podatkową.

Powinieneś wziąć pod uwagę:

 1. wysokość przychodów;
 2. wysokość kosztów uzyskania;
 3. skalę prowadzonej działalności (dla karty podatkowej).

Ogólnie rzecz biorąc, wybrana forma opodatkowania wiąże przedsiębiorcę do końca danego roku rozliczeniowego.

002

Rubryka 19. Forma wpłaty zaliczki – Tę rubrykę wypełniają osoby, które wybrały księgę przychodów i rozchodów. Możesz wybrać metodę miesięczną, kwartalną lub uproszczoną przy płatności zaliczek na podatek.

Rubryka 20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej – Tę rubrykę należy wypełnić, jeśli zlecasz prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu. Musisz tu wybrać rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej. Forma prowadzonej ewidencji księgowej jest zależna od wybranej opcji opodatkowania, masz tutaj do wyboru:

– księgi rachunkowe. Dla dużych firm o obrotach przekraczających 1,2 mln euro. Nie jest to odpowiednia opcja, jeśli dopiero zaczynamy działalność.

– podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jeśli będziesz się rozliczał według  zasad ogólnych to jest odpowiednia forma. Tego typu ewidencja jest także właściwa dla przedsiębiorców opodatkowanych według podatku liniowego.

– inne ewidencje. Opcja dla osób, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

– nie jest prowadzona. To opcja m.in. dla przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Absolutnie odradzam prowadzenie księgowości samemu i samodzielne rozliczanie się z fiskusem, liczba procedur jest tak duża, że nietrudno o popełnienie błędu.

 1. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy – Podajesz nazwę biura księgowego, które będzie prowadzić Twoją dokumentację.

Jak więc widzisz biuro rachunkowe powinieneś wybrać przed wypełnieniem wniosku. Ja poradziłem sobie w ten sposób, że wypełniając wniosek przez Internet zaznaczyłem, że sam będę prowadził księgowość i wpisałem adres domowy. Po przesłaniu wniosku a przed wizytą w urzędzie znalazłem biuro rachunkowe i podczas weryfikacji wniosku w urzędzie nanieśliśmy zmianę.

Rubryki 23, 24, 25. Szczególne formy wykonywania działalności – Jeśli nie dotyczy nie zaznaczamy.

Rubryka 26. Spółki cywilne – Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej musisz podać ich numery NIP i REGON. Jeżeli tych spółek jest więcej niż jedna, pozostałe należy podać za pomocą formularza CEIDG-SC.

Rubryka 27. Małżeńska wspólność majątkowa –  Należy wypełnić jeżeli jesteś w związku małżeńskim i wiąże Cię z małżonkiem wspólność majątkowa. Jeżeli taka wspólność ustała w trakcie wykonywania działalności podajemy taką informację w rubryce 2.

Rubryka 28. Rachunki bankowe – W tej rubryce podajemy konta bankowe związane z prowadzoną działalnością. Tutaj znowu pojawi się problem, gdyż żeby założyć konto firmowe najpierw powinieneś mieć zarejestrowaną działalność. Najlepiej z tego wybrnąć w ten sposób, że w miejscu przeznaczonym na konto firmowe wpisujesz numer rachunku prywatnego. Po zarejestrowaniu działalności zakładasz konto firmowe i podajesz informację o zmianie rachunku do CEIDG. Ja tak właśnie zrobiłem.

Osoby fizyczne nie mają co prawda obowiązku posiadania odrębnego firmowego rachunku bankowego, można korzystać z rachunku prywatnego, zalecam jednak założenie sobie takiego rachunku, tym bardziej, że w tej chwili opłaty za prowadzenie rachunku są minimalne, albo nie ma ich wcale.

Rubryka 29. Zagraniczne numery identyfikacyjne dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych – Tę rubrykę wypełniasz, jeśli masz nadane za granicą numery identyfikacyjne dla wyżej wymienionych celów.

Rubryka 30. Pełnomocnicy – Można tu podać pełnomocników wcześniej ustanowionych do prowadzenia spraw związanych z wykonywaną działalnością. Jeśli podasz pełnomocnika będzie mógł on Cię reprezentować, nie obejmuje to jednak spraw skarbowych i podatkowych.

Pełnomocnik może dokonać czynności rejestracji przedsiębiorcy po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa, wiąże się to z opłatą skarbową w wysokości 17 zł za weryfikację pełnomocnictwa do złożenia wniosku CEIDG-1. Jeżeli we wniosku zostaną podane dane pełnomocnika to późniejsze czynności będą już nieodpłatne gdyż jego dane będą w CEIDG.

Rubryka 31. Dołączane dokumenty – Tutaj podajemy liczbę ewentualnych załączników składanych wraz z wnioskiem.

003

Wniosek wypełniony, teraz możesz udać się do Urzędu gminy lub miasta, aby go podpisać, jeśli nie masz jeszcze umowy z biurem rachunkowym a nie chcesz sam prowadzić księgowości warto znaleźć odpowiednie biuro przed wizytą w urzędzie, aby przy weryfikacji wniosku podać dane biura, które będzie prowadziło księgowość.

Pamiętaj, że rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

W dniu złożenia wniosku o wpis możesz rozpocząć działalność gospodarczą.

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń.

O zgłoszeniu do ZUS przeczytasz w następnym wpisie

Przydatne strony:

CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej tu wypełnisz wniosek CEIDG-1

Tabela kodów PKD – Polska klasyfikacja działalności 2007

Wyszukiwarka numerów REGON

Krajowa Informacja Podatkowa

Krajowy Rejestr Sądowy