Jeżeli wykonujesz działalność gospodarczą w Polsce jesteś zobowiązany do opłacania składek ZUS. Osoby fizyczne, które prowadzą firmę muszą opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wypadkowe i zdrowotne a także składki na Fundusz Pracy.

Składając wniosek CEIDG-1 Twoja firma rejestrowana jest automatycznie w ZUS-ie. Musisz jednak dokonać zgłoszenia osoby ubezpieczonej, czyli siebie, aby to zrobić musisz wypełnić formularz ZUS ZUA i dostarczyć go do ZUS-u osobiście, wysłać pocztą lub przy pomocy programu „Płatnik”, który można pobrać na stronie internetowej ZUS-u.

Druk ZUA jest właściwym drukiem, gdy osoba ubezpieczana nie jest dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie z płacą większą od pensji minimalnej. Jeśli oprócz działalności gospodarczej pracujesz na etacie musisz wypełnić druk ZZA.

Tutaj przeczytasz, jak wypełnić druk ZUS ZZA

Wypełniamy formularz  ZUS ZUA krok po kroku:

I. Dane organizacyjne

W polu 01 stawiasz znak „x”, jeśli zgłaszasz się do ubezpieczenia w związku z wykonywana działalnością gospodarczą pierwszy raz.

Pole nr 2 zaznaczamy tylko, jeśli zgłaszamy zmianę danych lub korektę wcześniej wysłanego wniosku. Pola 03 i 04 zostają puste.

II, III, IV. Dane identyfikacyjne

W tych punktach podajemy swoje dane osobowe, w sekcji II również pracownika, którego ubezpieczamy.

Jeśli w dniu składania formularza ZUA nie posiadamy numeru REGON, to ich nie podajemy. Można jednak sprawdzić w wyszukiwarce przedsiębiorców. Regon jest nadawany zazwyczaj następnego dnia po wysłaniu formularza CEIDG-1

V. Tytuł ubezpieczenia

Tutaj podajemy kod tytułu ubezpieczenia. Dla osób, które nie korzystają z ulgi i opłacają składki od podstawy wymiaru składki w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia, nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności będzie to kod:  „05 10 0 0”, gdzie:

05 10 oznacza osobę prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Pierwsze dwie cyfry kodu są takie same dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jednak w połączeniu z trzecią i czwartą cyfrą oznaczają różne tytuły ubezpieczenia, np. dla osób, którym przysługuje ulgowa stawka ZUS będzie to kod: „05 70 0 0” a „01 10 0 0” – kod wykorzystywany przy rejestracji pracownika..

Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych znajdziesz na końcu artykułu

W razie wątpliwości skonsultuj się z pracownikiem ZUS.

Piąta cyfra kodu oznacza ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty. Masz do wyboru:

0 – osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty

1 – osoba, która ma ustalone prawo do emerytury

2 – osoba, która ma ustalone prawo do renty

Szósta cyfra kodu oznacza stopień niepełnosprawności. Wpisujesz jedną z cyfr:

0 – osoba nie posiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie

przedłożyła go płatnikowi składek

1 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

2 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 – osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

4 – osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia.

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Obowiązek ubezpieczeń powstaje z dniem rozpoczęcia działalności, a więc w polu 01 wpisz datę wpisaną w formularzu CEIDG-1.

Podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego i te rodzaje ubezpieczenia zaznaczasz krzyżykiem. Ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, jednak dobrze jest je opłacać, gdyż jeśli zachorujesz i będziesz na zwolnieniu lekarskim otrzymasz pieniądze z ubezpieczenia. Jednak jeśli zdecydujesz się opłacać ubezpieczenie chorobowe nie zaznaczasz tego w tej sekcji, gdyż jest ona przeznaczona dla ubezpieczeń obowiązkowych. Zrobisz to w sekcji VIII.

VII. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Tutaj w polu 01 wpisujesz datę powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Natomiast w polu 02 Kod oddziału NFZ, do którego należysz:

Kody Narodowego Funduszu Zdrowia:

01R      Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu

02R      Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy

03R      Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w Lublinie

04R      Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ w Zielonej Górze

05R      Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi

06R      Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

07R      Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie

08R      Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu

09R      Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie

10R      Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku

11R      Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku

12R      Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach

13R      Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach

14R      Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie

15R      Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu

16R      Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie

VIII. DANE O DOBROWOLNYCH UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

Tutaj zaznaczamy ubezpieczenie chorobowe, jeśli postanowimy je opłacać i wpisujemy datę rozpoczęcia działalności.

IX. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

To pole pomijamy, dotyczy ono osób niepracujących, które chcą mieć opiekę zdrowotną.

X. INNE DANE O OSOBIE ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZEŃ

Ten punkt pomijamy, dotyczy  pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.

XI. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

Tutaj podajemy adres zameldowania na pobyt stały.

XII. ADRES ZAMIESZKANIA

Wypełniasz, jeśli mieszkasz w innym miejscu niż adres zameldowania, np. jesteś gdzieś zameldowany czasowo.

XIII. ADRES DO KORESPONDENCJI

Podajesz adres, na który chcesz otrzymywać korespondencję.

XIV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

Wpisujemy datę pamiętając, że na złożenie druku ZUA przedsiębiorca ma 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Podpisujemy wniosek, jeśli nie posiadamy jeszcze pieczątki, to miejsce zostawiamy puste.

XV. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA

Jeśli zgłaszamy siebie ponownie się podpisujemy. Jeśli zgłaszamy pracownika podpisuje pracownik.

Przydatne strony:

Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS

Tutaj znajdziesz kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych

Formularz ZUS-ZUA do pobrania