Założenie własnej firmy wiąże się z wydatkami i nie zawsze przedsiębiorca jest w stanie pokryć wszystkie koszty. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to masz możliwość przekazania majątku prywatnego na firmę. I często tak się właśnie dzieje, że w działalności firmowej wykorzystujemy prywatny majątek

Trzeba jednak wykazać celowość przeniesienia majątku na działalność firmy oraz to, że będzie on wykorzystywany tylko w działalności firmowej.

I to na Tobie będzie spoczywał obowiązek udowodnienia tego przed urzędem skarbowym.

Przepisy nie precyzują, jak ma wyglądać przekazanie przedmiotów na cele prowadzonej działalności, najczęściej dokonuje się tego poprzez sporządzenie oświadczenia. Oświadczenie musi być sporządzone na piśmie i musi określać, jakie składniki majątku zostały przekazane na potrzeby firmy.

Najczęściej przekazuje się wydzieloną część mieszkania, samochód czy komputer. W oświadczeniu musi być określona wartość przekazanych przedmiotów oraz data ich przekazania. Ponadto oświadczenie powinno zawierać:

dane przedsiębiorcy,

datę i miejscowość,

określenie przekazanego przedmiotu (model, marka, itp.),

podpis właściciela.

Na końcu artykułu zamieszczam wzór Oświadczenia do pobrania w formacie Word.

Wszystkie aktywa, które zostaną przekazane do firmy muszą być wprowadzone jako środki trwałe, nie można więc zaliczyć ich do innych kosztów związanych z działalnością gospodarczą.

Aby przedmioty mogły zostać wpisane do ewidencji środków trwałych muszą spełniać następujące warunki:

muszą być własnością bądź współwłasnością przedsiębiorcy,

muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

będą wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą przez okres dłuższy niż rok.

Jeżeli więc chcesz wprowadzić składnik majątku prywatnego na cele firmy, musi przysługiwać Ci do niego prawo własności lub współwłasności.

Należy o tym pamiętać szczególnie w przypadku, gdy pozostajesz w związku małżeńskim. Jeżeli chcesz np. wykorzystywać w firmie samochód, który jest własnością współmałżonka, czyli został nabyty, kiedy nie byliście jeszcze małżeństwem, to jeśli nie rozszerzyliście majątkowej wspólności ustawowej, wtedy nie ma możliwości wprowadzenia takiego auta do środków trwałych w firmie.

Wydatki związane z użytkowaniem wprowadzonych przedmiotów, które zostały zakwalifikowane jak środek trwały, będzie można zaliczać do kosztów firmy. Amortyzacji podlegają te składniki majątku firmowego, których wartość początkowa przekracza 3500 zł. Jeśli wartość nie przekracza tej kwoty, można zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny, który zostanie ujęty w kosztach firmy w miesiącu przyjęcia danej ruchomości do używania.

Inne składniki majątku prywatnego wykorzystywane w działalności firmy zalicza się do składników wyposażenia. Jeśli ich wartość przekracza 1500 zł, muszą zostać wpisane do ewidencji wyposażenia.

Ważne: Głównym kryterium oceny, czy dany składnik należy zaliczyć do środków trwałych nie jest jego wartość, lecz planowany dłuższy niż rok okres używania.

Jeżeli więc przewidujesz, że okres używania sprzętu będzie dłuższy niż rok, a cena jego nabycia była wyższa niż 3500 zł, wówczas powinieneś zaliczyć go do środków trwałych.

Odpisy amortyzacyjne będą dokonywane od początkowej wartości przekazanego majątku. Wartością początkową jest zazwyczaj cena nabycia danego przedmiotu, udokumentowana fakturą lub innym dokumentem sprzedaży. Jeśli nie można ustalić ceny nabycia na podstawie faktury, wtedy należy samemu dokonać wyceny środka trwałego. Bierze się wtedy pod uwagę cenę rynkową środków trwałych tego samego rodzaju, z grudnia roku poprzedzającego rok wprowadzenia do ewidencji. Należy również uwzględnić stopień zużycia środka trwałego.

Gotowy wzór oświadczenia, wystarczy pozmieniać dane.