Wybór formy opodatkowania jest rzeczą niezwykle ważną, gdyż ma wpływ na wysokość przyszłego podatku oraz  na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Formę opodatkowania wybierasz w momencie składania wniosku CEIDG-1. Ten wybór może zostać zmieniony tylko w przypadku, gdy oświadczenie o zmianie formy opodatkowania zostanie złożone przed pierwszym osiągniętym przychodem z działalności gospodarczej.

Jeżeli nie zadeklarujesz formy opodatkowania w składanym wniosku CEIDG-1 i nie złożysz również odrębnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z działalności gospodarczej, automatycznie podlegasz opodatkowaniu według zasad ogólnych.

Masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

tabela-zrzut
Opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

Jest to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma opodatkowania. Przy tej formie opodatkowania wysokość podatku dochodowego oblicza się na podstawie uzyskanego dochodu, a więc różnicy pomiędzy wartością przychodu, czyli sprzedaży a kosztami jego uzyskania.

Tę formę opodatkowania mogą stosować firmy, których roczne przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartość 1 200 000 EURO). W przypadku wyższych przychodów musisz przejść na tzw. pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe.

Wybór księgi przychodów i rozchodów jako formy opodatkowania często jest koniecznością, gdyż większość rodzajów działalności nie podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu czy karty podatkowej.

Podatek

Możesz wybrać, według jakiej skali podatkowej będziesz się rozliczać. Są dwie możliwości:

Podatek progresywny: podstawowa stawka podatku wynosi 18% przy uzyskaniu dochodu rocznego do wysokości 85 528 zł. Jeśli dochody przekroczą tą kwotę wtedy podatek wynosi 32% procent od dochodu przekraczającego wartość 85 528 zł. Przy tej formie opodatkowania możesz skorzystać ze wszystkich ulg i odliczeń a także masz możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

tabela2

Podatek liniowy: podatek wynosi 19% od dochodów niezależnie od ich wysokości. Nie możesz skorzystać z żadnych ulg ani rozliczać się ze współmałżonkiem, możesz jedynie odliczyć stratę z lat ubiegłych, składki na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne. Nie przysługuje Ci też kwota wolna od przychodu, z której mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne.

W praktyce nad podatkiem liniowym możesz zastanawiać się, gdy osiągane dochody wyniosą około 97 000 zł, jeśli jednak rozliczasz się ze współmałżonkiem lub dzieckiem wybór podatku liniowego może być opłacalny, jeśli dochód obydwojga małżonków lub podatnika z dzieckiem wyniesie około 193 000 zł.

Nie wszyscy mogą skorzystać z podatku liniowego, nie mają takiej możliwości osoby, które wykonują usługi dla byłego pracodawcy, jeśli są to usługi takie same, jakie były wykonywane podczas zatrudnienia. Zakaz ten obowiązuje przez dwa latam od momentu, w którym została rozwiązana umowa o pracę.

Jeśli masz wybór, musisz rozważyć, jakie opodatkowanie będzie dla Ciebie korzystne. Przy dużych dochodach korzystne będzie wybranie podatku liniowego a rezygnacja z ulg, których i tak jest bardzo niewiele, pamiętaj, że nie będziesz miał też możliwości wspólnego opodatkowania ze współmałżonkiem.

Pamiętaj, że

Jeśli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych musisz:

[table id=3 /]

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To w miarę prosta forma opodatkowania, w której opodatkowaniu podlega przychód a nie jak w przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego – dochód (czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu).

Aby rozliczać się w formie ryczałtu musisz prowadzić taką działalność, która według ustawy podlega opodatkowaniu ryczałtem a Twoje dochody z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku nie mogły być większe od 150 000 Euro.

Obowiązuje 5 stawek ryczałtu zależnie od rodzaju prowadzonej działalności działalności: 3,0%, 5,5% i 8,5%, 17%, 20%.

Jak widać cztery z nich są niższe od stawki podatku dochodowego obowiązującej przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych, jednak w tych grupach nie mieści się wiele rodzajów działalności. Kto nie może rozliczać się w formie ryczałtu reguluje ustawa „Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” – link do ustawy na końcu artykułu.

Wadą ryczałtu jest brak możliwości odliczenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz konieczność zapłacenia podatku nawet jeśli firma przynosi straty. Nie ma też możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Wyjąc ryczałt zobowiązany jesteś do:

[table id=4 /]

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia księgowości. Firma, która rozlicza się w ten sposób płaci z góry miesięczną stawkę podatku ustaloną przez urząd skarbowy. Podatek trzeba jednak zapłacić bez względu na to czy firma przynosi zysk czy straty.

Aby móc rozliczać się w formie karty podatkowej musisz złożyć wniosek i uzyskać zgodę urzędu skarbowego. W przypadku otrzymania zgody uzyskasz informacje o obowiązującej Cię stawce podatku.

Jeśli uznasz, że stawka podatku jest zbyt wysoka możesz w ciągu 14 dni zrezygnować z takiej formy opodatkowania.

Oprócz tego, aby móc rozliczać się w tej formie musisz spełnić dodatkowe warunki:

– nie możesz korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę a także z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych, jak np. biuro rachunkowe;

– Twój współmałżonek nie prowadzić działalności w tym samym zakresie co Ty;

– działalność gospodarcza musi być prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta została stworzona z myślą o małych zakładach usługowych, jak np. szewc, fryzjer, krawiec, itp., pełny wykaz rodzajów działalności podlegających karcie znajdziesz w „Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r.o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne